Bilety

Zasady rezerwacji i zwrotu biletów na wydarzenia organizowane przez Nie Teatr:

Pytania i reklamacje w związku z zakupem biletów online prosimy kierować na adres biletonline@nieteatr.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

Bilety na wydarzenia organizowane przez Nie Teatr można zwrócić w terminie do 5 dni przed spektaklem. Po tym terminie Teatr nie przyjmuje zwrotów. Zgłoszenie z chęcią zwrotu biletu należy kierować drogą mailową na adres: zwroty@nieteatr.pl.

Rezerwacją grupową jest rezerwacja 15 i więcej biletów na dane wydarzenie. Bilety w rezerwacji grupowej obejmuje zniżka 5%. Zarezerwowane bilety należy wykupić w terminie 5 dni. Rezerwacji grupowej można dokonać wysyłając maila na adres rezerwacje@nieteatr.pl. Bilety grupowe podlegają zwrotom do 7 dni przed spektaklem. Po tym terminie zwroty nie będą przyjmowane.

Teatr dysponuje 1 miejscem dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich prosimy o zgłaszanie zamiaru zakupu biletu na wydarzenie z 3-dniowym wyprzedzeniem na adres rezerwacje@nieteatr.pl lub pod numerem telefonu +48 667 922 939 (pn. -pt. 8:00 - 16:00).

Nagrywanie dźwięku, fotografowanie lub filmowanie podczas wydarzeń Nie Teatru jest niedozwolone, wyjątkiem są wydarzenia poprzedzone wyraźnym komunikatem zezwalającym.

Spóźnieni widzowie nie będą wpuszczani na widownię podczas spektakli teatralnych, wejście na koncert możliwe jest wyłącznie w przerwie między utworami. Osobie spóźnionej, która nie wejdzie na wydarzenie nie przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy za bilet.  

Dokonanie rezerwacji lub zakupu biletów na spektakle jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem powyższych zasad.

Płatności za bilety można dokonywać:

  • przelewem bankowym na konto Teatru tylko w przypadku rezerwacji grupowej, po wcześniejszym ustaleniu rezerwacji, jej potwierdzeniu przez Teatr i terminu przelewu;
  • poprzez system internetowej rezerwacji i sprzedaży biletów regulowany osobnym regulaminem.

UWAGA! – jeśli nabywca nie poprosi o wystawienie faktury i nie poda numeru NIP, otrzyma paragon za zakup danego biletu bez numeru NIP.

Istnieje możliwość przepisania biletu na zaproszenie. Usługa jest płatna 10 zł i można ją zrealizować w kasie Teatru.

Kasa biletowa jest czynna na godzinę przed każdym wydarzeniem. Na 15 minut przed wydarzeniem obsługuje jedynie wydarzenia realizowane w danym dniu.

Regulamin zakupu biletów ONLINE

  • Obsługą płatności online zajmuje się operator Przelewy24 którego właścicielem jest firma PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, zapewniający natychmiastową wpłatę za zakupiony bilet.
  • Bilety zakupione online przesyłane są e-mailem w formie pliku PDF do samodzielnego wydruku lub okazania do weryfikacji w formie elektronicznej na urządzeniach mobilnych.
  • Sprzedaż online kończy się na godzinę przez rozpoczęciem wydarzenia.
  • Czas rezerwacji biletu w procesie zakupu trwa 15 minut i jest to okres, w którym Klient powinien dokonać zapłaty. Bilet jest dostępny dopiero po potwierdzeniu poprawności transakcji. Wiadomość e-mail z potwierdzeniem dokonania zakupu biletu oraz linkiem do pobrania biletu zostanie wysłana w ciągu 10 minut od potwierdzenia transakcji płatniczej. W przypadku braku wiadomości w głównym folderze konta pocztowego, serwis zaleca sprawdzenie folderu „SPAM” oraz pozostałych folderów, a w dalszej kolejności kontaktowanie się na adres mailowy biletyonline@nieteatr.pl.
  • Jednorazowo w trybie online istnieje możliwość zakupu maksymalnie 10 biletów. Po przekroczeniu tej ilości należy dokonać kolejnej operacji zakupu. Ilość operacji jest nieograniczona.
  • Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT również na wyraźną prośbę Klientów indywidualnych za bilety zakupione online, zaznaczając odpowiednią opcję podczas procesu zakupu. Faktura będzie wystawiona w formie elektronicznej i dostarczona drogą mailową na adres wskazany przez Klienta podczas zakupu, na zasadach i w terminach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).
  • Bilet zakupiony w serwisie może być zwrócony na zasadach zgodnych z regulaminem rezerwacji i sprzedaży biletów Nie Teatru.
  • Do zakupu biletów na wydarzenia organizowane przez Nie Teatr dokonanego poprzez serwis internetowy udostępniony pod adresem internetowym https://www.kupbilecik.pl/, https://www.kupbilecik.de/ oraz https://www.kupbilecik.com/ zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Bileterii Internetowej dostępnego pod adresem https://www.kupbilecik.pl/regulamin/

Teatr zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, programu i wykonawców wydarzeń artystycznych w sytuacjach wyjątkowych, niezależnych od Teatru. Podczas zmiany terminu wydarzenia bilety nie tracą ważności.

REGULAMIN SPRZEDAŻY I REALIZACJI VOUCHERÓW

 

1.     Voucher jest wydawany na okaziciela i uprawnia go do jego wymiany na bilet na dowolne wydarzenie organizowane przez Nie Teatr, zgodnie z aktualnym repertuarem dostępnym na stronie internetowej www.nieteatr.pl, w stałej cenie oraz z określonym terminem ważności.

2.     Voucher jest ważny przez 6 miesięcy od daty jego zakupu.

3.     Realizacja vouchera po upływie terminu ważności jest niemożliwa.

4.     Zakup vouchera jest możliwy w kwocie niemniejszej niż 100,00 zł.

5.     Wymiany vouchera na bilet można dokonać tylko w kasie Nie Teatru. Realizacja jest możliwa w terminie ważności vouchera, z zastrzeżeniem dostępności wolnych miejsc.

6.     Warunkiem realizacji vouchera jest posiadanie paragonu dokumentującego jego zakup oraz przekazanie go kasjerowi wraz z voucherem.

7.     W przypadku odwołania wydarzenia, na który voucher został zrealizowany (zamieniony na bilet), Nie Teatr zobowiązuje się do zaproponowania biletu na to samo wydarzenie w innym terminie, bądź na inne wydarzenie wybrane przez klienta.

8.     Przy wymianie vouchera na bilet klientowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy cena biletu jest niższa od wartości vouchera. Na pozostałą część środków wydany zostanie nowy voucher z możliwością  wykorzystania pozostałych środków w okresie ważności pierwotnego vouchera.

9.     W przypadku, gdy cena biletu będzie wyższa niż wartość vouchera, klient zobowiązany będzie do dopłaty należnej różnicy gotówką lub za pomocą karty płatniczej.

10.  Voucher nie podlega zwrotowi ani zamianie na gotówkę.

11.  Bilety ze zrealizowanego vouchera nie podlegają wymianie ani zwrotowi.

12.  Za niezrealizowany voucher nie przysługuje zwrot pieniędzy.

13. Zakup vouchera jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

PLAN WIDOWNI NIE TEATRU

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ARTYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

W związku z koniecznością zabezpieczenia uczestników wydarzeń kulturalnych przed możliwością zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi procedurami bezpieczeństwa związanymi z reżimem sanitarnym, Nie Teatr (Organizator)wprowadza niniejszy regulamin, który obowiązuje podczas wszystkich wydarzeń artystycznych. Regulamin sporządzono zgodnie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce opracowanymi przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

1.     Uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i obowiązek jego przestrzegania. Treść Regulaminu dostępna jest w miejscu wydarzenia oraz na stronie internetowej Nie Teatru– www.nieteatr.pl.

2.     Udział w wydarzeniach artystycznych jest możliwy pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia. Nie może w nich uczestniczyć osoba, która według swojej wiedzy:

§ jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 lub podejrzewa u siebie zakażenie

§ przebywa na kwarantannie

§ jest pod nadzorem epidemiologicznym.

3.      W celu przeciwdziałania nadmiernemu gromadzeniu się w miejscu wydarzenia, zaleca się samodzielne wydrukowanie i podpisanie formularza oświadczenia przed przybyciem do Nie Teatru. Formularz oświadczenia dostępny jest tutaj. W przypadku niemożności wydrukowania oświadczenia, formularz oświadczenia dostępny będzie w miejscu wydarzenia, w tym celu jednak konieczne jest przybycie do Nie Teatru z odpowiednim wyprzedzeniem. Nie teatr ma prawo odmówić wpuszczenia na teren wydarzenia osoby, która nie złoży stosownego oświadczenia bez prawa do odszkodowania lub zadośćuczynienia.[IŁ1] 

4.     Warunkiem udziału w wydarzeniu jest przekazanie danych osobowych uczestnika (imię, nazwisko, nr telefonu, adres email ) pod kątem ewentualnej konieczności ich udostępnienia służbom sanitarnym. Podanie danych osobowych oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora zgodnie z polityką RODO przez okres 14 dni od daty wydarzenia.

5.     Organizator może wprowadzić procedurę pomiaru temperatury uczestników wydarzenia. Uczestnik wydarzenia wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała przed wejściem na widownię. Pomiar temperatury ciała dokonywany jest za pomocą elektronicznego termometru bezdotykowego.

6.     Pracownicy Organizatora zastrzegają sobie możliwość odmówienia wstępu na teren wydarzenia osobom, u których widoczne są symptomy wskazujące na możliwość zakażenia (kaszel, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie, podwyższona temperatura).

7.     Na terenie wydarzenia obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa.

8.     Uczestnik wydarzeń artystycznych ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej i ich stosowania przez cały czas przebywania na terenie wydarzenia poprzez zakrycie ust i nosa. Brak stosowania się do tych reżimów spowoduje, że uczestnik zostanie poproszony o zastosowanie się do powyższych obowiązków, a w przypadku dalszego uchylania się od tych obowiązków, zostanie poproszony o opuszczenie terenu wydarzenia. Akceptowane są jedynie maseczki, nie można stosować przyłbic, szalików, itp.

9.  Przed wejściem na teren wydarzenia konieczna jest dezynfekcja rąk, płyn do dezynfekcji dostępny jest na terenie wydarzenia.

10.  Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania wymogów i zasad obowiązujących na terenie wydarzenia, w tym do stosowania się do umieszczonych oznaczeń i tablic informacyjnych, a także do wykonywania poleceń pracowników Organizatora.

11.  Widzowie zobowiązani są do zajmowania miejsc określonych w wiadomości otrzymanej po dokonaniu zakupu biletu.

12.  Organizator może wprowadzić zasady wpuszczania widzów na teren wydarzenia grupami z preferowaniem wpuszczania osób o szczególnych potrzebach: osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z niepełnosprawnościami, w pierwszej kolejności, jak i podział uczestników na sekcje wpuszczane w odpowiednich odstępach czasowych.

13. W przypadku wybranych Wydarzeń dostępnych w sprzedaży na www.nieteatr.pl , w trakcie dokonywania rezerwacji biletów, Organizator może wymagać określenia, które z biletów będą przeznaczone dla osóbzaszczepionych. Informacja ta znajdzie się na bilecie. Ma to związek z limitami osób na wydarzeniach kulturalnych ustanowionymi przez Rząd RP i ma na celu weryfikację przez organizatorów wydarzeń informacji, jaka część uczestników wydarzenia jest zaszczepiona i nie wlicza się do limitów covidowych.

14. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że każda z osób posługująca się biletem dla osoby zaszczepionej będzie musiała przed wstępem na Wydarzenie okazać zaświadczenie o zaszczepieniu w formie papierowej lub kodu QR. W sytuacji, kiedy osoba posługująca się biletem dla osoby zaszczepionej nie okaże przy wstępie na Wydarzenie zaświadczenia o zaszczepieniu wydanego dla siebie, nie będzie ona mogła uczestniczyć w Wydarzeniu. Klient, który dokonał rezerwacji biletu/biletów nie będzie miał wówczas prawa do żądania zwrotu środków za niewykorzystany bilet, a Organizator jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

15. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osobą zaszczepioną jest osoba, która przyjęła jedną (w przypadku szczepionek jednodawkowych) lub dwie (w przypadku szczepionek dwudawkowych) dawki szczepionki przeciwko COVID-19 dopuszczonej do obrotu w Unii Europejskiej, która posiada stosowne zaświadczenie, a od przyjęcia ostatniej dawki szczepionki (pierwszej w przypadku szczepionki jednodawkowej albo drugiej w przypadku szczepionki dwudawkowej) upłynęło co najmniej 14 dni. Organizator honoruje zaświadczenia w postaci: wydruku wydanego przez punkt szczepień lub lekarza zawierający kod QR, zaświadczenia z Internetowego Konta Pacjenta zawierającego kod QR lub zaświadczenia zawierającego kod QR w formie elektronicznej dostępnego w aplikacjach „moje Internetowe Konto Pacjenta” albo „mObywatel”.

16. Zasady uczestnictwa w wydarzeniu artystycznym lub przebywania na terenie budynku Nie Teatru mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH W TRAKCIE TRWANIA EPIDEMII WIRUSA

SARS-CoV-2

Nie Teatr informuje, iż zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniemCOVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych(Dz.U.2020.1842 t. j), realizując wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce pobiera od Państwa dane kontaktowe: imię, nazwisko, nr telefonu i adres email w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego ciążącego na organizatorze wydarzenia w wypadku wykrycia, że osoba zakażona SARS-CoV-2 brała udział w wydarzeniu artystycznym organizowanym przez Nie Teatr.

1.     Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Direction Group Poland sp. z o.o.
z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. W. Andersa 38, IV piętro, 15-113 Białystok.

2.     Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa w zależności od celu przetwarzania.

§  Cel przetwarzania: Poinformowanie służb sanitarnych o możliwości kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2,

§  Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

3.     Odbiorcą zebranych danych osobowych są wyłącznie podmioty upoważnione do otrzymania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4.     Dane osobowe przechowywane będą przez okres 14 dni od daty wydarzenia.

5.     W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, każdej osobie przysługują następujące prawa:

§  prawo żądania dostępu do danych osobowych,

§  prawo żądania ich sprostowania,

§  prawo żądania ich usunięcia (w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1
z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO),

§  prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.

6.     W celu realizacji swoich praw odnośnie przetwarzania danych osobowych należy zwrócić się do Administratora z odpowiednim wnioskiem, który kierować można na adres Generała Władysława Andersa 38 IV piętro, 15-113 Białystok lub drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@nieteatr.pl

7.     Osobie, która uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych przez Organizatora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak zgody na ich podanie wyklucza możliwość uczestnictwa w wydarzeniu.

9.     Dane osobowe zebrane przez Administratora nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Organizatorem Nie Teatru jest DIRECTION GROUP POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Gen. W. Andersa 38, IV piętro, 15-113 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000287212, NIP 9661920021, REGON 200165309