Bilety

Zasady rezerwacji i zwrotu biletów na wydarzenia organizowane przez Nie Teatr:

Pytania i reklamacje w związku z zakupem biletów online prosimy kierować na adres biletyonline@nieteatr.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

Bilety na wydarzenia organizowane przez Nie Teatr można zwrócić w terminie do 5 dni przed spektaklem. Po tym terminie Teatr nie przyjmuje zwrotów. Zgłoszenie z chęcią zwrotu biletu należy kierować drogą mailową na adres: zwroty@nieteatr.pl.

Rezerwacją grupową jest rezerwacja 15 i więcej biletów na dane wydarzenie. Bilety w rezerwacji grupowej obejmuje zniżka 5%. Zarezerwowane bilety należy wykupić w terminie 5 dni. Rezerwacji grupowej można dokonać wysyłając maila na adres rezerwacje@nieteatr.pl. Bilety grupowe podlegają zwrotom do 7 dni przed spektaklem. Po tym terminie zwroty nie będą przyjmowane.

Teatr dysponuje 1 miejscem dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich prosimy o zgłaszanie zamiaru zakupu biletu na wydarzenie z 3-dniowym wyprzedzeniem na adres rezerwacje@nieteatr.pl lub pod numerem telefonu +48 667 922 939 (pn. -pt. 8:00 - 16:00).

Nagrywanie dźwięku, fotografowanie lub filmowanie podczas wydarzeń Nie Teatru jest niedozwolone, wyjątkiem są wydarzenia poprzedzone wyraźnym komunikatem zezwalającym.

Spóźnieni widzowie nie będą wpuszczani na widownię podczas spektakli teatralnych, wejście na koncert możliwe jest wyłącznie w przerwie między utworami. Osobie spóźnionej, która nie wejdzie na wydarzenie nie przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy za bilet.  

Dokonanie rezerwacji lub zakupu biletów na spektakle jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem powyższych zasad.

Płatności za bilety można dokonywać:

  • przelewem bankowym na konto Teatru tylko w przypadku rezerwacji grupowej, po wcześniejszym ustaleniu rezerwacji, jej potwierdzeniu przez Teatr i terminu przelewu;
  • poprzez system internetowej rezerwacji i sprzedaży biletów regulowany osobnym regulaminem.

UWAGA! – jeśli nabywca nie poprosi o wystawienie faktury i nie poda numeru NIP, otrzyma paragon za zakup danego biletu bez numeru NIP.

Istnieje możliwość przepisania biletu na zaproszenie. Usługa jest płatna 10 zł i można ją zrealizować w kasie Teatru.

Kasa biletowa jest czynna na godzinę przed każdym wydarzeniem. Na 15 minut przed wydarzeniem obsługuje jedynie wydarzenia realizowane w danym dniu.

Regulamin zakupu biletów ONLINE

  • Obsługą płatności online zajmuje się operator Przelewy24 którego właścicielem jest firma PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, zapewniający natychmiastową wpłatę za zakupiony bilet.
  • Bilety zakupione online przesyłane są e-mailem w formie pliku PDF do samodzielnego wydruku lub okazania do weryfikacji w formie elektronicznej na urządzeniach mobilnych.
  • Sprzedaż online kończy się na godzinę przez rozpoczęciem wydarzenia.
  • Czas rezerwacji biletu w procesie zakupu trwa 15 minut i jest to okres, w którym Klient powinien dokonać zapłaty. Bilet jest dostępny dopiero po potwierdzeniu poprawności transakcji. Wiadomość e-mail z potwierdzeniem dokonania zakupu biletu oraz linkiem do pobrania biletu zostanie wysłana w ciągu 10 minut od potwierdzenia transakcji płatniczej. W przypadku braku wiadomości w głównym folderze konta pocztowego, serwis zaleca sprawdzenie folderu „SPAM” oraz pozostałych folderów, a w dalszej kolejności kontaktowanie się na adres mailowy biletyonline@nieteatr.pl.
  • Jednorazowo w trybie online istnieje możliwość zakupu maksymalnie 10 biletów. Po przekroczeniu tej ilości należy dokonać kolejnej operacji zakupu. Ilość operacji jest nieograniczona.
  • Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT również na wyraźną prośbę Klientów indywidualnych za bilety zakupione online, zaznaczając odpowiednią opcję podczas procesu zakupu. Faktura będzie wystawiona w formie elektronicznej i dostarczona drogą mailową na adres wskazany przez Klienta podczas zakupu, na zasadach i w terminach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).
  • Bilet zakupiony w serwisie może być zwrócony na zasadach zgodnych z regulaminem rezerwacji i sprzedaży biletów Nie Teatru.
  • Do zakupu biletów na wydarzenia organizowane przez Nie Teatr dokonanego poprzez serwis internetowy udostępniony pod adresem internetowym https://www.kupbilecik.pl/, https://www.kupbilecik.de/ oraz https://www.kupbilecik.com/ zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Bileterii Internetowej dostępnego pod adresem https://www.kupbilecik.pl/regulamin/

Teatr zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, programu i wykonawców wydarzeń artystycznych w sytuacjach wyjątkowych, niezależnych od Teatru. Podczas zmiany terminu wydarzenia bilety nie tracą ważności.

REGULAMIN SPRZEDAŻY I REALIZACJI VOUCHERÓW

 

1.     Voucher jest wydawany na okaziciela i uprawnia go do jego wymiany na bilet na dowolne wydarzenie organizowane przez Nie Teatr, zgodnie z aktualnym repertuarem dostępnym na stronie internetowej www.nieteatr.pl, w stałej cenie oraz z określonym terminem ważności.

2.     Voucher jest ważny przez 6 miesięcy od daty jego zakupu.

3.     Realizacja vouchera po upływie terminu ważności jest niemożliwa.

4.     Zakup vouchera jest możliwy w kwocie niemniejszej niż 100,00 zł.

5.     Wymiany vouchera na bilet można dokonać tylko w kasie Nie Teatru. Realizacja jest możliwa w terminie ważności vouchera, z zastrzeżeniem dostępności wolnych miejsc.

6.     Warunkiem realizacji vouchera jest posiadanie paragonu dokumentującego jego zakup oraz przekazanie go kasjerowi wraz z voucherem.

7.     W przypadku odwołania wydarzenia, na który voucher został zrealizowany (zamieniony na bilet), Nie Teatr zobowiązuje się do zaproponowania biletu na to samo wydarzenie w innym terminie, bądź na inne wydarzenie wybrane przez klienta.

8.     Przy wymianie vouchera na bilet klientowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy cena biletu jest niższa od wartości vouchera. Na pozostałą część środków wydany zostanie nowy voucher z możliwością  wykorzystania pozostałych środków w okresie ważności pierwotnego vouchera.

9.     W przypadku, gdy cena biletu będzie wyższa niż wartość vouchera, klient zobowiązany będzie do dopłaty należnej różnicy gotówką lub za pomocą karty płatniczej.

10.  Voucher nie podlega zwrotowi ani zamianie na gotówkę.

11.  Bilety ze zrealizowanego vouchera nie podlegają wymianie ani zwrotowi.

12.  Za niezrealizowany voucher nie przysługuje zwrot pieniędzy.

13. Zakup vouchera jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

PLAN WIDOWNI NIE TEATRU

Spektakl z Liskiem/Przytuliskiem - REGULAMIN

1.    W ramach oferty „Spektakl z Liskiem/Przytuliskiem” Nie Teatr, którego właścicielem jest Direction Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Gen. W. Andersa 38, IV piętro, 15-113 Białystok, zwany w dalszej części niniejszego regulaminu Nie Teatrem, zapewnia odpłatną opiekę nad dziećmi Widzów podczas następujących spektakli dla dorosłych, wystawianych w Nie Teatrze przy ul. Sienkiewicza 4 w Białymstoku:

1)    „Wszystkie dzieła Szekspira” Teatru Scena Współczesna, w dniu 7 października 2023r.,

2)    monodram komediowy „Adama Mickiewicza liryczna próba odnalezienia się w branży rozrywkowej” Wojciecha Tremiszewskiego, w dniu 8 października 2023r.,

3)    gastrorecital „Kobieta do zjedzenia” Magdaleny Smalary,w dniu 28 listopada 2023r.

2.    Nie Teatr zapewnia opiekę nad dzieckiem w budynku Astoria Business&Leisure przy ul. Sienkiewicza 4.

3.    Liczba dzieci mogących uczestniczyć w „Spektaklu z Liskiem/Przytuliskiem” jest ograniczona. Decyduje kolejność zakupu biletów wstępu.

4.  Warunkiem skorzystania z oferty „Spektakl z Liskiem/Przytuliskiem” jest posiadanie biletu na spektakl wieczorny w danym dniu oraz dodatkowego biletu opatrzonego oznaczeniem „Spektakl z Liskiem/Przytuliskiem”.

5.    Koszt biletu na „Spektakl z Liskiem/Przytuliskiem”(opieka nad jednym dzieckiem w czasie spektaklu dla dorosłych) wynosi 30 zł brutto (w tym 23% VAT).

6.    Opłatę za bilet wstępu na „Spektakl z Liskiem/Przytuliskiem” należy uiścić w kasie Nie Teatru lub poprzez stronę internetową: http://www.nieteatr.pl.

7.    Oferta dotyczy dzieci w wieku od 4 do 11 lat. Celem ustalenia daty urodzenia, pracownik Nie Teatru/animator może poprosić rodzica/opiekuna prawnego o przedstawienie stosownego dokumentu potwierdzającego datę urodzenia dziecka.

8.    Przyjmowane pod opiekę dzieci powinny samodzielnie z korzystać z toalety.

9.    Przekazując dziecko pod opiekę animatorki, rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania formularza, którego wzór jest dostępny w kasie Nie Teatru oraz na stronie internetowej http://www.nieteatr.pl w zakładce Bilety/Regulaminy.

10. Rodzic/opiekun prawny, zobowiązany jest do pozostania na terenie budynku Astoria Business&Leisure przy ul. Sienkiewicza 4 w Białymstoku podczas pobytu dziecka w Przytulisku.

11. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort dzieci oraz innych osób uczestniczących w „Spektaklu z Liskiem/Przytuliskiem”, nie wolno wnosić i korzystać z jakichkolwiek przedmiotów ani urządzeń elektronicznych niestanowiących wyposażenia Nie Teatru.

12. Na terenie Przytuliska obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania posiłków.

13. Nie Teatr zastrzega, iż sprawuje opiekę nad dziećmi zdrowymi. W przypadku przyprowadzenia dziecka wykazującego oznaki choroby, Nie Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dziecka.

14. Osoby sprawujące opiekę w Przytulisku nie są uprawnione do podawania dziecku lekarstw.

15. Nie Teatr zapewnia opiekę nad dziećmi na 15 minut przed rozpoczęciem spektaklu aż do momentu odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego po spektaklu, co powinno nastąpić nie później niż 15 minut po zakończeniu spektaklu. Nie Teatr sprawuje opiekę nad dziećmi również podczas ewentualnej przerwy w spektaklu, na którym przebywa rodzic/opiekun prawny.

16. W przypadku stwierdzenia przez animatorkę złego samopoczucia lub innych problemów uniemożliwiających lub poważnie utrudniających możliwość sprawowania opieki, obsługa wezwie rodzica/opiekuna prawnego do odebrania dziecka.

17. Przy odbiorze dziecka rodzic/opiekun prawny potwierdza godzinę odebrania dziecka.

18. W przypadku nieodebrania dziecka w ustalonym terminie Nie Teatr powiadomi o tym fakcie odpowiednie organy państwowe.

19. Rodzic/opiekun prawny dziecka ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za wszelkie szkody na osobach imieniu wyrządzone przez dziecko.

20. Nie Teatr nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez dzieci na terenie budynku Astoria Business&Leisure.

21. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 5 września 2023 r. Nie Teatr zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Treść nowego Regulaminu zostanie opublikowana na stronie http://www.nieteatr.pl oraz udostępniona w kasie Nie Teatru.

KARTA DUŻEJ RODZINY

Nie Teatr honoruje Kartę Dużej Rodziny od 1 kwietnia 2024 r. Za okazaniem Karty Dużej Rodziny w kasie biletowej Nie Teatru, można dokonać zakupu biletów na wszystkie wydarzenia Nie Teatru ze zniżką 5%.

REGULAMIN PROMOCJI „Dobre chwile są w cenie - Zbieraj pieczątki, odbieraj nagrody”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Niniejszy regulamin, dalej zwany „Regulaminem” określa zasady i sposób przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „Dobre chwile są w cenie - Zbieraj pieczątki, odbieraj nagrody”, dalej zwanej „Promocją”.

2.     Organizatorem Promocji jest Direction Group Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku ul. Gen. W. Andersa 38, IV piętro,15-113 Białystok, NIP: 9661920021, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000287212, zwana dalej „Organizatorem”.

3.Promocja obowiązuje w okresie od dnia 21 września 2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

4.     Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej https://www.nieteatr.pl/ oraz w budynku Astoria Business& Leisure ul. Sienkiewicza 4 w Białymstoku.

§ 2. ZASADY DZIAŁANIA I UDZIAŁ W PROMOCJI

1.     Promocja skierowana jest do osób fizycznych pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zwanych dalej „Uczestnikiem” lub „Uczestnikami”.

2.     Pieczątki zbiera się wyłącznie na specjalnie do tego przeznaczonej karcie, opatrzonej imieniem i nazwiskiem Uczestnika, zwanej dalej „Kartą”. Kartę można uzyskać w kasie Nie Teatru po okazaniu pracownikowi kasy trzech biletów, na trzy różne wydarzenia w Nie Teatrze, mające się odbyć w okresie obowiązywania Promocji, kupionych przez Uczestnika (dotyczy także zakupu biletów elektronicznych).

3.     Po uzyskaniu Karty, której wydanie zostanie odnotowane przez pracownika Nie Teatru, Uczestnik, za każdy kolejny kupiony w okresie obowiązywania Promocji bilet na wydarzenie w Nie Teatrze, jest uprawniony do otrzymania w punkcie kasowym, jednej pieczątki promocyjnej, zwanej dalej „Pieczątką”. Pieczątkę można otrzymać tylko w dniu wejścia na wydarzenie, za okazaniem biletu. Nie ma możliwości otrzymania Pieczątki później, np. za okazaniem paragonu. Za bilety, na podstawie których Uczestnik otrzymał Kartę, nie można otrzymać Pieczątki.

4.     Uczestnik ma możliwość zebrać 6 Pieczątek na jednej Karcie. Po zebraniu 2 oraz po zebraniu 4 Pieczątek Uczestnik ma możliwość wypicia kawy, herbaty, wybranego napoju bezalkoholowego lub lampki wina w Cafe Foyer, znajdującego się w budynku Astoria Business& Leisure. Skorzystanie przez Uczestnika z nagród, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie odnotowane na Karcie. Po zebraniu kompletu (6) Pieczątek Uczestnik może skorzystać z jednorazowej zniżki w wysokości 10% na zakup w kasie NieTeatru jednego biletu na wydarzenie w Nie Teatrze.

5.     Pieczątki z kilku Kart nie podlegają zsumowaniu.

6.     Po uzbieraniu 6 Pieczątek i skorzystaniu przezUczestnika z rabatu na zakup biletu w kasie Nie Teatru, Karta z Pieczątkami zostajezniszczona przez pracownika Nie Teatru.

 

§ 3. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1.     Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie na adres ul. Sienkiewicza 4, 15-092 Białystok do 14 dni od wzięcia udziału w Promocji i opatrzone dopiskiem „Reklamacja. Dobre chwile są w cenie – Zbieraj pieczątki, odbieraj nagrody”. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

2.     Odpowiedź na złożoną reklamację wraz z informacją o sposobie jej rozpatrzenia, nastąpi w formie pisemnej na adres podany przez Uczestnika.

 

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Promocji w każdym czasie.

2.     Wzięcie udziału w Promocji oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem oraz wyraża zgodę na warunki Promocji w nich określone.

3.     Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjne/reklamowe związane z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny.

4.     Treść klauzuli informacyjnej RODO dostępna jest pod adresem: https://www.nieteatr.pl/ w zakładce BILETY/REGULAMINY

5.     Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Promocji. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich pod adresem internetowym: https://www.nieteatr.pl/.

                                                                            Klauzula informacyjna RODO

W związku z realizacją wymogów RozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadachprzetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panuprawach z tym związanych.

 

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DIRECTION GROUP POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Gen. W. Andersa 38, IV piętro, 15-113 Białystok, NIP: 9661920021. Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e-mail na adres: nieteatr@nieteatr.pl, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod adresem: ul. Sienkiewicza 4,15-092 Białystok.

2.     Pani/Pana dane sąprzetwarzane w celu:

a)     zakupu biletów;

b)     związanym z zawarciem oraz wykonaniem umowy, której Pani/Pan jest stroną;

c)     wysyłania Newslettera;

d)     wysyłania zaproszeń bądź zawiadomień o działalności Administratora, ofertach i akcjach promocyjnych oraz wzięcia udziału w akcji promocyjnej;

e)     w celach analitycznych, statystycznych;

f)      wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym m.in. wystawienia lub przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje, udzielanie informacji publicznych;

g)     ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń;

h)     realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora;

i)       zapewnienia bezpieczeństwa(monitoring wizyjny).

W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

3.     Odbiorcami danych są podmioty uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa, osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych, podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową.

4.     Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej w pkt2 celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa, w przypadku organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, warsztatów i zajęć edukacyjnych, w których Pani/Pan może wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. W przypadku monitoringu wizyjnego - przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, jednak w sytuacji gdy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

5.     Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

•      art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - zgoda osoby, której dane dotyczą;

•      art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - wykonanie umowy;

•      art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

•      art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

6.     Administrator oświadcza i zapewnia, że stosowane przez niego środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.

7.     Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do:

-      sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych,

-      prawo do przenoszenia danych,

-      prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8.     Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO.

9.     W przypadku przetwarzania przez Administratora danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10.  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Organizatorem Nie Teatru jest DIRECTION GROUP POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Gen. W. Andersa 38, IV piętro, 15-113 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000287212, NIP 9661920021, REGON 200165309