Polityka prywatności

Informacja o ochronie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest DIRECTION GROUP POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Gen. W. Andersa 38, IV piętro, 15-113 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000287212, NIP 9661920021, REGON 200165309 (dalej również jako TEATR),  

  Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Administratorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), (dalej jako: RODO)  za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:  biuro@nieteatr.pl

  Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie lub osobiście w siedzibie Administratora przy ul. Gen. W. Andersa 38, IV piętro, 15-113 Białystok, podając dane kontaktowe niezbędne do udzielenia  odpowiedzi.
 2. TEATR działa w zakresie przetwarzania danych osobowych jako Administrator i określa cel oraz środki przetwarzania danych osobowych.
 3. TEATR przetwarza dane osobowe użytkowników i widzów TEATRU. Przede wszystkim przetwarzane są dane osobowe, które zostają podane przez Państwa w procesie zapisywania się na otrzymywanie newslettera, w procesie internetowego zamawiania biletów lub poprzez formularz kontaktowy z TEATREM.
 4. Dane te obejmują, w szczególności adres e-mail (newsletter, kontakt internetowy), a w przypadku internetowej sprzedaży biletów: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, telefon.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek zakupu biletów jak również warunek otrzymywania newslettera oraz kontaktowania się z TEATREM. Bez podania danych zakup biletów nie będzie możliwy, podobnie jak nie będzie możliwe otrzymywanie newslettera oraz kontakt z TEATREM.
 6. TEATR przetwarza dane osobowe:
  • aby zrealizować zamówienie na bilety i aby wypełnić umowę między TEATREM a widzem (podstawę przetwarzania danych stanowi tutaj art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • aby przesłać newsletter z bieżącymi informacjami na temat TEATRU (podstawę przetwarzania danych stanowi tutaj Państwa zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • w celu prowadzenia korespondencji zapoczątkowanej przez Państwa poprzez formularz kontaktowy TEATRU (podstawę przetwarzania danych stanowi tutaj Państwa zgoda, to jest podstawa wynikająca z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
   d. w związku ze stanem epidemii, a co za tym idzie w ślad za art. 9 ust. 2 lit. i w zw. z art. 6 ust 1 lit. c) i e) rozporządzenia RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U.2018 poz.100 z późn. zm.) w zw. z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z póź n. zm.) - celem zapobiegania i zwalczania epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2; b) art.6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji udziału uczestnika w wydarzeniu.
 7. Widzowie otrzymujący newsletter mogą w każdej chwili wycofać zgodę na jego otrzymywanie:
  • poprzez kliknięcie w odpowiedni link znajdujący się w stopce każdej wysłanej wiadomości;
  • poprzez poinformowanie o braku zgody na przesyłanie newslettera i przetwarzanie danych osobowych, przesyłając informację na adres: biuro@nieteatr.pl
 8. Dane osobowe są przetwarzane przez TEATR i jego pracowników. Wszystkie osoby mające dostęp do danych osobowych, są zobowiązane do zachowania poufności, a zobowiązanie to trwa również po zakończeniu współpracy z TEATREM.
 9. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w ramach internetowej sprzedaży biletów mogą być:
  • dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
  • operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności.
 10. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w ramach wysyłki newslettera oraz formularza kontaktowego mogą być dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT.
 11. TEATR przetwarza dane osobowe w celu wykonania umowy przez czas trwania zamówienia, w tym płatności i odbioru biletów, nie dłużej niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Zgodnie z prawem, TEATR zachowuje niektóre dane zawarte w dokumentach księgowych przez okres wymagany przepisami prawa. Newsletter jest wysyłany do użytkownika tak długo, jak wyraża zgodę na jego przesyłanie.
 12. W związku z przetwarzaniem rzez TEART Państwa danych osobowych, mają Państwo uprawnienie do:
  • w przypadku, gdy podstawę przetwarzania danych stanowi Państw zgoda - cofnięcia tej zgody w dowolnym czasie; cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnej formie;
  • dostępu do Państwa danych osobowych,
  • sprostowania bądź uzupełnienia tych danych, jeśli nie są one prawidłowe bądź nie są one kompletne,
  • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych,
  • przenoszenia Państwa danych osobowych,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych - w przypadku uznania, iż Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
 13. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Informacja o plikach cookies

TEATR, wykonując obowiązki przewidziane w art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021r., poz. 576 z późn. zm.) przedstawia poniżej informację na temat stosowania przez TEATR plików cookies.  

TEATR informuje, że na swojej stronie internetowej www.nieteatr.pl stosuje pliki cookies. Pliki cookies są to pliki informatyczne, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika odwiedzającego lub korzystającego z danej strony internetowej, w tym przypadku korzystającego ze strony prowadzonej przez TEATR. Pliki te są zapisywane na urządzeniu użytkownika przez przeglądarkę internetową podczas pierwszego korzystania ze strony. Dzięki temu zapisowi, w każdym następnym przypadku połączenia się użytkownika z daną stroną internetową, strona ta ma możliwość ustalenia, że użytkownik już w przeszłości korzystał z tej strony i może dopasować swoją treść do użytkownika.  

TEATR wykorzystuje pliki cookies w następującym celu:

 • dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji danego użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych – w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik np. nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • umożliwienia komunikacji z serwisami społecznościowymi.

TEATR oświadcza, że pliki cookies stosowane przez stronę nie dają możliwości ustalenia i przechowywania danych osobowych użytkownika.  

TEATR oświadcza, że korzystanie z jego strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia za pomocą którego użytkownik korzysta ze strony. Przy każdym kolejnym połączeniu użytkownika ze stroną internetową TEATRU, przy pomocy urządzenia z którego użytkownik już wcześniej korzystał ze strony internetowej TEATRU, ma możliwość uzyskania dostępu do zapisanych wcześniej plików cookies.  

Każdy użytkownik ma możliwość zmiany sposobu korzystania z plików cookies pochodzących lub stosowanych przez TEATR. Możliwe jest także usunięcie lub zablokowanie takich plików. W celu zmiany sposobu korzystania z plików cookies, ich zablokowania lub usunięcia należy dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu obsługi plików cookies dostępne powinny być w ustawieniach poszczególnych przeglądarek internetowych.  

TEATR na swojej stronie internetowej wykorzystuje następujące pliki cookies:

 • „konieczne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie w pełni z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu np. czasu spędzonego na konkretnej podstronie czy liczby odwiedzin;
 • plugin facebook.